Планове и програми


Добри практики за привличане и задържане на учениците от етническите малцинства в IV Основно училище "Христо Ботев".


Организация на учебния ден в IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


Правилник за дейността на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


Годишен комплексен план на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


Училищни учебни планове на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


План за квалификационна дейност на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


План за повишаване на грамотността и развиване на творческите заложби на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


План за дейностите по програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


Мерки за повишаване качеството на образованието на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020/2021 година


Етичен кодекс на IV ОУ "Христо Ботев"Страницата е създадена на: 10.12.2020
Актуализирана на: 01.09.2021
Валидност на съдържанието: 31.12.2021