Планове и програми


Училищни учебни планове на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2023/2024 година


Годишен план за дейността на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2023/2024 година


Организация на учебния ден в IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2023/2024 година


Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците от I –VII клас през учебната 2023/2024 година.


Мерки за повишаване качеството на образованието в IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2023/2024 година


Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2023/2024 година


Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2023/2024 година.


План за действие към стратегията за развитие на IV ОУ "Христо Ботев" за периода 2021-2025 година.


Стратегия за развитие на IV ОУ "Христо Ботев" за периода 2021-2025 година.


Организация на учебния ден в IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2022/2023 година


Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2022/2023 година


Мерки за повишаване качеството на образованието на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2022/2023 година


Годишен план за работа на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците за учебната 2022/2023 година


Годишен план за дейността на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2022/2023 година


Училищни учебни планове на IV ОУ "Христо Ботев" за учебната 2022/2023 година


Добри практики за привличане и задържане на учениците от етническите малцинства в IV ОУ "Христо Ботев".


Етичен кодекс на IV ОУ "Христо Ботев"Страницата е създадена на: 10.12.2020
Актуализирана на: 30.09.2023