Проекти


От 01.03.2021 г. училището работи по Проект "Успешни заедно" Договор № BG05M2OP001-3.007-0007-C01 процедура "МИГ ЛОМ" мярка 7 „Достъп до качествено образование чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".


Проект "Подкрепа за успех"


Допълнително обучение по математика - 1 клас
Допълнително обучение по математика - 2 клас
Допълнително обучение по математика - 3 клас
Допълнително обучение по математика - 4 клас
Допълнително обучение по БЕЛ - 7 клас
Кариерно развитие


Проект "Занимания по интереси"


"Подвижни и спортни игри" - 1 клас
"Млад еколог" - 2 клас
"Млад кулинар" - 4 клас
"Декупаж" - 5 клас
"Тенис" - 6 клас
"Аз мога" - 2-6 клас
"Млад природозащитник" - 7 клас
"Млад математик" - 5 клас
"Аз и природата" - 3 класСтраницата е създадена на: 13.01.2021
Актуализирана на: 05.03.2021
Валидност на съдържанието: 31.12.2021