Безопасност на движението по пътищата


План за организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021 година


Обучението на децата от I – ви до VII – ми клас по правилата за безопасно движение по пътищата се организира на основание на допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, Заповед № РД 09 – 773 / 19.09.2005 г. на министъра на образованието и науката и други нормативни актове в системата на народната просвета. Работим по утвърдени учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за I – IV и V – VII клас. В обучението се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и помагала. Обучението се провежда според възрастта и учебния план одобрен от МОН.

IV ОУ „Христо Ботев” гр. Лом се намира на междуградски път, който е със засилен трафик на движение. Рискът от ПТП е голям. В района на училището няма съответната пътна маркировка, която да изостри вниманието на водачите на пътни превозни средства към наличието в близост на училище. Голяма част от учениците са велосипедисти, а това ги поставя в рисковата група на неволни нарушители. Трудност в обучението е факта, че голяма част от учениците не си закупуват учебни тетрадки, а това предполага непълно и нетрайно усвояване на знания по безопасно движение по пътищата.

Цели:
1. Опазване живота и здравето на учениците не само в училище, но и на пътя.
2. Формиране на сензорни умения за защита у всеки ученик.
3. Формиране и усъвършенстване на интелектуални умения за ориентиране в пътната обстановка, екологично мислене, анализиране и оценяване на дадена пътна обстановка.
4. Формиране и усъвършенстване практически умения за решаване на казуси, планиране на собствено поведение на пътя, етичност и дисциплинираност.

Дейности и мероприятия за изпълнение на целите:

Директорът:

1. Организира и провежда родителска среща за поведението на учениците в условията на пътното движение.
2. Контролира учебният процес по БДП.
3. Контролира провеждането на петминутката в 1 – 7 клас.
4. Контролира безопасността в училищния автобус
5. Разработва програма за създаване и поддържане на материално – техническата база по БДП в училището, която се съгласува с училищната комисия по БДП.
6. Разработва план за квалификацията на учителите по БДП, който се съгласува с училищната комисия по БДП.
7. Разработва и изпълнява план за обезопасяване на района на училището, който се съгласува с училищната комисия по БДП.
8. Подготвя информация до РУО за състоянието на обучението по БДП в училището.
9. Планира, съвместно с училищната комисия по БДП разпределението на часовете по БДП за следващата учебна година по учители с професионална квалификация по БДП и по класове.
10. Обсъжда с училищната комисия по БДП и приема план – схема за безопасност на пътуване в училищния автобус.
11. Отчита се пред педагогическия съвет, съвместно с училищната комисия по БДП.
12. Обсъжда с училищната комисия по БДП мерки за повишаване на ефективността на учебния процес по БДП, подобряване на учебната, материално – техническа база и обезопасяването на района на училището.

Учителите по БДП:

1. Разработват тематично годишно разпределение на учебното съдържание по БДП.
2. Определят с родителите на всеки ученик от първи и втори клас най - безопасния път от дома до училището и обратно. На учениците се препоръча да спазват безопасни маршрути за придвижване.
3. Консултират учениците и техните родители за осигуряване на учебния процес с учебни тетрадки и помагала по БДП.
4. Ежедневно, след завършване на учебните занятия, учениците се извеждат извън училище и се изчаква разотиването им.
5. Задължително отразяват в дневника на всеки клас преподаденото учебно съдържание, съгласно съответната учебна програма.
6. В края на всеки срок, на учениците се провежда тестова проверка и се определя оценка по БДП.
7. Отбелязване на 19.11 – световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП.
8. Оформяне кът на пътните знаци на видно място в коридорните пространства.
9. Провеждане на практическо занятие с учениците I - IV клас. - „Аз се движа безопасно”

Председател:
Дафин Петров Данаилов

Членове:
Лина Иванова Димитрова, Удостоверение за професионална квалификация рег. № БДП-К135/31/04.07.2006 г.
Дора Кирилова Христова, Удостоверение за професионална квалификация № 007334, рег. № БДП-К135/13/04.07.2006 г.

Училищната комисия е избрана с решение на Педагогическия съвет от Протокол № 3/11.10.2012 г.
Комисията е назначена със Заповед № 100/12.10.2012 г. на директора на IV ОУ „Христо Ботев” гр. ЛомСтраницата е създадена на: 13.01.2021
Актуализирана на: 13.01.2021
Валидност на съдържанието: 31.12.2021