Графици


График за контролни работи през І-ви учебен срок на учебната 2022/2023 година.


График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на ЗУД през І-ви учебен срок на учебната 2022/2023 година.


График на групите учители и помощен персонал, които ще осъществяват дежурство в училището преди, по време и след учебните занимания, през І-ви учебен срок на учебната 2022/2023 година.


График на часовете за допълнителни консултации по учебните предмети през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021 година


График за провеждане на класни работи по класове и паралелки през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021 година


График за контролни работи през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021 година


График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на ЗУД през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021 годинаСтраницата е създадена на: 10.12.2020
Актуализирана на: 21.11.2022