Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование


Преместване на ученици и приемане на деца в държавните и в общинските училища


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломиСтраницата е създадена на: 11.12.2020
Актуализирана на: 05.03.2021